Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. 

Werken bij Stichting steunpunt de Jaguar 55+ 
 
Onze visie: Senioren krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. De senioren van tegenwoordig zijn betrokken bij de samenleving op de manier die hun zelf wensen. 

Missie: Steunpunt de Jaguar55+ is ervan overtuigd dat iedere senior meetelt. Daarom zetten wij ons vrijwillig iedere dag met hart en ziel in voor senioren in Eindhoven die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen. 

Ik verklaar de missie van Steunpunt de Jaguar 55+ te kennen en zal daarnaar handelen in mijn vrijwilligerswerk voor Steunpunt de Jaguar 55+. 

Geheimhouding 

Ik verklaar geheim te houden alle informatie van Steunpunt de Jaguar 55+ waarvan ik vermoed dat deze vertrouwelijk is. Persoonsgegevens, financiële gegevens, gebruikersgegevens en contactgegevens beschouw ik in ieder geval als vertrouwelijk. Ik verstrek deze informatie niet aan anderen tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het uitoefenen van mijn taak of als ik daartoe wettelijk verplicht ben. Bij twijfel neem ik contact op met de vertrouwenspersoon van Steunpunt de Jaguar. De vertrouwenspersoon is bij mij bekend gemaakt bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden. 

Integriteit 

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelen en leg daarvoor verantwoording af. In het contact met de senioren (en andere gebruikers Steunpunt de Jaguar 55+) maak ik gebruik van de gedragscode van Steunpunt de Jaguar 55+ die uit de volgende onderdelen bestaat: 

  • Ik bejegen een deelnemer nooit op een manier die de deelnemer in zijn/haar waardigheid en zelfbeschikking aanpast en ik zorg voor een omgeving en een sfeer waarin een deelnemer zich veilig voelt. 
  • Ik behandel een deelnemer met respect en maakt geen onderscheidt naar: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. 
  • Ik ben me bewust van een eventuele machtspositie ten opzichte van een deelnemer en ik maak me niet schuldig aan machtsmisbruik en intimidatie.  
  • Ik dring me niet op in het privéleven en de privésfeer van een deelnemer door dan nodig is in de vastgestelde functie. 
  • Ik aanvaard geen (im)materiële vergoeding/beloning van een deelnemer voor mijn inzet. 
  • Ik onthoud me van alle vormen van intimidatie. Geen enkele vorm van wederzijdse intimidatie wordt getolereerd. Onder intimidatie verstaan we: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, al dan niet met een seksuele toespeling, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigend, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 
    Indien een vrijwilliger hiermee wordt geconfronteerd dient deze dit te melden bij de vertrouwenspersoon nadien en bij de verantwoordelijke van de dag.  
  • Ik verricht geen financiële handelingen voor een deelnemer, zoals geld pinnen of internetbankieren. 
  • Ik plaats zonder toestemming van de deelnemers en/of bestuur geen berichten op sociale media zoals facebook. 

 
Ondertekening 
 
Ik verklaar in kennis te zijn gesteld van de inhoud van de algemene voorwaarden en ik zal hiernaar handelen in mijn werkzaamheden voor Steunpunt de Jaguar+. Ik ben bereid een VOG op te vragen wanneer het ouderenfonds mij dit vraagt. 
 
 
Naam: _________________________________________________________________________ 

Handtekening: ___________________________________________________________________